Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat tartalmazza a Naszály Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) által „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Naszály, Kocs és Mocsa térségében” tárgyú – KEHOP-1.2.1-18-2018-00151 számú projekt keretében rendezett versenyeken alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az ezzel összefüggő Önkormányzat adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Naszály Község Önkormányzata (székhely: 2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca

 1. PIR szám: 729897, Adószám: 15729899-2-11) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

2. Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Jelenadatkezelési szabályzat alkalmazásában Érintett alatt értelemszerűen érteni kell a nevezett személyt, továbbá a versenyen résztvevőket, különösen a tanulót, rendezőt, szervezőt.

Személyes adat: azérintettel kapcsolatba hozható bármely információ, adat, különösen a név, születésihely és idő, anyja neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletekösszessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatfeldolgozás: azadatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenüla műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adattovábbítás: aSzemélyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezeltszemélyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatmegsemmisítés:az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: azadatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozásacéljából;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló ésegyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagyfunkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Regisztráció: aszolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokmegadása az az adatkezelő részére;

Verseny nevezési rendszere: „Rajzpályázat globális felmelegedés, klímavédelem témakörben általánosiskola alsó-, felsőtagozat, középiskolák, és a felnőtt lakosság részére” továbbá „Térségi diáknap általános iskolás alsó, – és felső tagozatosok számára” nevezés célját szolgáló rendszer, amely a www.tudatosnaszaly.hu honlapján érhető el.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és azadatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem definiált fogalmak értelmezése tekintetében az Infotv-ben és az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak az irányadók.

 • Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az általános adatvédelmi rendelet alapján kerül sor.

3.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, a nevezéssel, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

3.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése.

3.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 • Az adatkezelés célja

a.) A nevezési rendszer felületén keresztül nevezett tanulók számára az egyes versenyekkel kapcsolatos információk, eredmények közzététele, megismerésének biztosítása, a versenyeken való részvételük szabályszerű és átlátható biztosítása.

b.) A versenyek rendezői, szervezői számára a nevezési adatok biztosítása a versenyek és rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása érdekében.

c.) A versenyeken és a Naszály Község Önkormányzata által szervezett rendezvényeken készült kép-és hangfelvételek közzé-, elérhetővé tételének, felvételek szabad felhasználásának biztosítása Naszály Község Önkormányzata részére, a versenyek, illetve Naszály Község Önkormányzata rendezvényeinek népszerűsítése, dokumentálása céljából.

 • A kezelt adatok köre

5.1. A nevezéshez kapcsolódó adatkezelés:

A nevezéshez szükséges adatok kezelésének célja a nevezett személyek (versenyzők) beazonosítása annak érdekében, hogy a projekt keretében megrendezésre kerülő, versenyen részt vehessenek, a versenyek lebonyolításra kerüljenek, és az azokon született eredmények követhetőek legyenek.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

név, e-mail cím, életkor, lakcím, látogatott iskola neve, osztályának megnevezése 5.2. A versenyeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Naszály Község Önkormányzata által szervezett versenyeken való részvétel során kép és hangfelvétel készülhet az Érintettekről, azok pályaműveiről.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

6.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

A nevezéshez kapcsolódó adatkezelés tekintetében 1 év

A versenyeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés tekintetében 1 év

6.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

6.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

6.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 • Az adatkezelés módja

7.1. Az Érintett a versenyen történő részvételt célzó nevezés során jelölőnégyzet kitöltésével kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotv. és egyéb jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

7.2 Érintett nevezéskor az „Elolvastam és elfogadom az adatkezelési szabályzatot.” jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott

személyes adatait Naszály Község Önkormányzata kezelje a nevezési rendszerben, az Infotv., a GDPR és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

7.3 Az Érintetti körön belül a nevezésre kerülő tanuló az „Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi szabályzatot.” jelölőnégyzet bejelölésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatait a Naszály Község Önkormányzata kezelje a nevezési rendszerben, az Infotv., a GDPR és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

7.4. A nevezési rendszerben kizárólag a tanuló törvényes képviselője beleegyezése birtokában jogosult a tanuló személyes adatainak kezeléséhez. Tanuló törvényes képviselője a „A törvényes képviselő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata” jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja, hogy a:

„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Naszály, Kocs és Mocsa térségében” tárgyú – KEHOP-1.2.1-18-2018-00151 számú projekt keretében rendezett versenyeken

gyermeke(i)ről a rendezvény ideje alatt fénykép és videófelvétel készüljön és az Adatkezelő számára megtekinthetők legyenek, továbbá, hogy gyermeke(i) a benyújtásra kerülő pályaművéhez (rajz és rajzról készült fotó) személyes adatait (név, e-mail cím, életkor, lakcím, látogatott iskola neve, osztályának megnevezése) megadja és az Adatkezelő számára megtekinthetőek legyenek. A felügyelete alatt álló kiskorú(ak) ezen pontban megjelölt személyes adatainak Naszály Község Önkormányzata, mint Adatkezelő általi az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett és a megadott céllal történő teljes körű kezeléséhez- megfelelő tájékoztatás után, önkéntes módon- hozzájárul.

7.5.Az Érintett adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása minden esetben önkéntesen, kellő tájékoztatás birtokában történik. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás jelenti az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelésének elsődleges jogalapját.

7.6. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

7.7. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 • a 8. pontban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

7.8. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.

8. Adatfeldolgozás

8.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

Amazon Web Services EMEA Sarltárhely-szolgáltatás
L 1855 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY 
LUXEMBOURG 
Netwerk Media Kft.A webes felület fenntartása

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5. em. 5.

Adatkezelési szabályzat

.

9. Adatvédelmi tisztviselő

Tekintettel az általános adatvédelmi rendelet 4. szakasz 37. cikk (1) bekezdésére adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

név:

e-mail:

10. Adatbiztonság

10.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

11. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

11.1. Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

11.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv., 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

11.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

11.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

11.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes,
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. Jogorvoslat

12.1 Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat

12.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

12.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

12.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

12.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Egyoldalú módosíthatóság

13.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

13.2. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

szechenyi logo